نیروگاه تولید برق "الزاره"  آغاز به کار و به شبکه برق استان حماه  متصل شد و شبکه برق عمومی را با ظرفیت 200 مگاوات تغذیه نمود.
ادامه مطلب