کشور سوریه در بیست و دومین نشست کمیته حمل و نقل وابسته به کمیته  اقتصادی و اجتماعی غرب آسیا "اسکوا" که در قاهره آغاز شده است، مشارکت نمود.
ادامه مطلب