اولین پروژه از این نوع خود در سوریه ، تلاش ها برای ایجاد (بانک پوست) در "بیمارستان دانشگاهی المواساه" انجام شد
ادامه مطلب