بازسازی جزئی بیمارستان ملی حمص (در حال حاضر خدمات درمانی را به صورت رایگان ارائه می دهد)
ادامه مطلب