وزیر بهداشت سوریه ، دکتر حسن الغباش ، پس از بازسازی ساختمان بیمارستان جراحی چشم حلب ، افتتاح گردید.
ادامه مطلب