بیمارستان المجتهد  در دمشق علی رغم مشکلات ایجاد شده توسط جنگ تروریستی در سوریه و اقدامات یک جانبه اجباری که بخش بهداشت
ادامه مطلب