یک جلسه کاری به ریاست استانداری لاذقیه ابراهیم خضر السالم یک جدول زمانی را برای نهایی کردن
ادامه مطلب