تأسیسات کشاورزی تشرین در قنیطره به مساحت 160 هکتار توسط بخش خصوصی سرمایه گذاری شد ، پس از 7 ساله وقفه.(فرصت سرمایه گذاری دز سوریه)
ادامه مطلب