مهندس محمد حسن قطنا، وزیر کشاورزی با یک هیئت عراقی در سفر به سوریه که شامل تعدادی از بازرگانان و واردکنندگان می شود
ادامه مطلب