تاسیسات دولتی آب آشامیدنی در استان السویدا، دو حلقه چاه (سویدا 16 و مساکن خلخله 1) را پس از اتمام عملیات تعمیر و نگهداری وارد مدار کردند.
ادامه مطلب