اعطای مهلت دو سال به شرکت های که از مفاد ماده 224 قانون 29 سال 2011 مربوط سازماندهی مجدد قرارداد و اساس نامه تاسیس شرکت ها استفاده نکرده اند
ادامه مطلب