پروژه های بیمارستان دانشگاه البعث و طرح آب رسانی منطقه الضبعه به شهر حمص را به کار افتاد
ادامه مطلب