در سال جاری، کلیه خطوط تولید بازسازی شده و شرکت دولتی کنسرو دمشق برای تامین نیازهای شهروندان سوری به مواد غذایی
ادامه مطلب