دکتر فیصل مقداد وزیر امور خارجه و مهاجران، میزبان هیئتی از وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به ریاست رضا نجفی دستیار وزیر امور خارجه بود
ادامه مطلب