در این دیدار دو طرف در خصوص تبادل تجربیات، بازدیدهای اطلاعاتی و آموزشی بین دو کشور و آموزش کارکنان وزارت نفت سوریه به توافق رسیدند.
ادامه مطلب