دیدار وزیر صنایع سوریه و آقای اثباتی نماینده وزارت دفاع در امور صنایع ایران
ادامه مطلب