وزیر نفت و منابع معدنی کشور سوریه با سید رضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت در جمهوری اسلامی ایران و هیئت همراه دیدار کرد.
ادامه مطلب