وزیران منابع آب سوریه و عراق در جریان یک جلسه مجازی چالش های مربوط به وضعیت آب دو کشور از جمله اثرات منفی آب و هوا
ادامه مطلب