نشست بررسی راهکارهای برپایی نمایشگاه " توانمندیهای ایران" در محوطه نمایشگاه بین المللی دمشق مورد بحث قرار گرفت
ادامه مطلب