رئیس اتحادیه صنعتگران در حلب ، بکور فرح اظهار داشت که بخش‌هایی در شهرک صنعتی حلب سوریه به صنعتگران آهنگری ، تراشکاری
ادامه مطلب