درآمد سازمان مناطق آزاد در 5 ماه گذشته به 12.8 میلیارد لیر سوریه رسید
ادامه مطلب