تعداد 300 صنعتگر سوری از ابتدای امسال 11 میلیارد لیر سوریه از بانک صنعتی سوریه تسهیلات گرفته اند
ادامه مطلب