وزیر خارجه سوریه و کمیسیونر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان درباره همکاری دولت سوریه در امور پناهندگان گفتگو کردند.
ادامه مطلب