مهندس محمد حسن قطنا وزیر کشاورزی سوریه با هیئت ایرانی متشکل از نمایندگان شرکت های خصوصی ایرانی دیدار و گفتگو کرد.
ادامه مطلب