پیش نویس بودجه عمومی کشور سوریه برای سال آینده 2022 را با 13325 میلیارد لیرسوریه(حدود 5.330میلیارد دلار) تصویب نمود
ادامه مطلب