دولت از گنجاندن صنعت خوراک‌دام در برنامه جایگزینی واردات موافقت ننمودند.(فرصت سرمایه گذاری ، قابل توجه می باشد که واردات خوارک دام به سوریه الآن به مدت محدود از تعرفه‌های گمرگی ومالیات معاف می باشد)
ادامه مطلب