به دعوت ریاست دانشگاه حلب، دفتر اقتصادی ایران در حلب در دومین کنفرانس اقتصادی و تعریف پروژهای کسب و کار کوچک در دانشکده اقتصاد شرکت کرد
ادامه مطلب