دولت طی بخشنامه ای هفته اینده  از شنبه تا پنجشنبه را تعطیل عمومی اعلام نمود
ادامه مطلب