وزارت کشاورزی سوریه از دو فروند هواپیمای کشاورزی برای مبارزه با آفات محصولات کشاورزی به ویژه آفت هاي فرامرزی بهره مند شد.
ادامه مطلب