در این مقاله از دفتر اقتصادی ایران در حلب سوریه به بررسی اطلاعات جمعیت شناختی کشور سوريه خواهیم پرداخت.جمعیت شناختی معمولا در بازاریابی و جهت دهی به سرمایه گذاری بسیار مهم است
ادامه مطلب