اتاق بازرگانی حلب پیامدهای اقتصادی و گمرکی را که بر حرکت بازارها تأثیر منفی گذاشته است ، بررسی نمودند
ادامه مطلب