نشست تجاری و صنعتی دفتر اقتصادی ایران در حلب سوریه با شرکت های ایرانی در مورد ظرفیت های سرمایه گذاری در سوریه و تقویت روابط اقتصادی
ادامه مطلب