طرفین در این دیدار راه های تقویت روابط دوجانبه در زمینه های تکنولوژیکی، صنعتی، علمی، فرهنگی و بهداشتی را بررسی کردند.
ادامه مطلب