روابط بین دو کشور و موضوع مبارزه با تروریسم در این تماس بررسی شد
ادامه مطلب