رئیس جمهور لبنان ، با دبیرکل شورای عالی لبنان و سوریه ، دکتر نصری خوری ،راه های فعال سازی روابط با سوریه را مورد بحث قرار داد.
ادامه مطلب