در دیدار الهاشمی جعبوب ، وزیر کار، اشتغال و تأمین اجتماعی کشور الجزایر و نمیر الغانم سفیر سوریه در الجزایر
ادامه مطلب