وزیر مسکن ، سهیل عبد اللطیف ، پروژه شهرک "تلال اميسا"را در منطقه "ام العظام" در استان حمص
ادامه مطلب