برای اولین بار بعد از بحران ، اتاق بازرگانی سوریه در نشست اتاق های بازرگانی اتحادیه عرب حضور پیدا نمود
ادامه مطلب