توافق سوریه و عراق برای همکاری در برابر تغییرات آب و هوا و ایجاد پروژه های علمی مشترک مقامات وزارت های منابع آبی سوریه و عراق، مسایل مورد توجه مشترک و چالش های پیشروی وضعیت آبی در سایه شرایط کنونی …
ادامه مطلب