ضيف الله ابو عاقوله، رئیس سازمان ترخیص و حمل و نقل کالا در اردن، قراردادهایی را با شرکت های بزرگ بخش خصوصی در دمشق برای واردات کالا از طریق بندر العقبه امضا نمود
ادامه مطلب