با حضور سفیر سوریه در ارمنستان ، محمد حاج ابراهیم  ، در ساختمان وزارت امور خارجه ارمنستان
ادامه مطلب