نوبتی هم باشد نوبت جنگ آب در منطقه است. ترک ها این بار جنگ آب را با دولت سوریه راه انداخته اند.
ادامه مطلب