به منظور بهبود وضعیت خدمات رسانی در مناطق آزاد شده از تروریسم در حومه ادلب ، شورای شهر خان شیخون
ادامه مطلب