وزارات کشاورزی 24.3 میلیون دوز واکسن دامپزشکی تولید می کند و 1.5 میلیون دوز در سال 2020 واردات داشت .(فرصت سرمايه گذاری در سوریه)
ادامه مطلب