وزارت مدیریت داخلی و محیط زیست 300 صفحه خورشیدی به شهر حسکه اختصاص داده است
ادامه مطلب