بازتاب دیدار اولین هیئت تجاری وصنعتی ایرانی به مناسبت افتتاح کنسولگری ایران در حلب
ادامه مطلب