به منظور تغذیه برق مشتركان این استان، در 6 ماه گذشته تعداد 66 ایستگاه زمینی و هوایی توزیع برق
ادامه مطلب