شورای عالی سرمایه گذاری دستورالعمل های اجرایی قانون سرمایه گذاری جدید شماره ۱۸ سال ۲۰۲۱ را در شکل نهایی خود تصویب کرد.
ادامه مطلب