وزارت حمل و نقل سوریه از ابتدای سال تا به امروز 1،600،000 معاملات را از طریق برنامه الکترونیکی برای معاملات خودرو انجام داده است.
ادامه مطلب