شعبه بانک کشاورزی در طرطوس، پرداخت جبران خسارت به کشاورزان گلخانه ای خسارت دیده از آتش سوزی را آغاز کرد
ادامه مطلب